Стандарт тодорхойлолт:

 

Шинжилгээний арга*

Хандлаг, хуурай бодисоор

> 81

%

3.1.4.2.2

Чийглэг

< 5

%

3.1.4.1

Шүүсний өнгө

3 - 4

ЕВС

3.1.4.2.8.1

Чаналгын шүүсний өнгө

5 - 6

ЕВС

3.1.4.2.9

Уургийн агууламж, хуурай бодисоор

9.5 - 11.5

%

3.1.4.5.1.1

Уусах азот, хуурай бодисоор

610 - 780

мг/100 г

3.1.4.5.2.1

Колбахын тоо

38 - 45

%

3.1.4.5.3

рН

5.8 – 6.0

 

3.1.2.7

Зуурамтгай чанар

1.45 – 1.60

мПас

3.1.4.4

β глюкан

< 250

мг/л

3.1.4.9.1.2

Фриабилиметр

Бутрах чадвар

> 80

%

3.1.3.6

Шилэнцэр /комплекс/

< 2.5

%

Диметил Сульфид (DMS-P), хуурай бодисоор

< 7

ppm

3.1.4.17

*Шинжилгээний арга MEBAK, Raw Materials, 2011